Mô hình

← Back to All Tags

News

Quy trình phát triển phần mềm - mô hình xoắn ốc (The Boehm's spiral model)

Mô hình xoắn ốc có thể được xem là sự kết hợp giữa mô hình thác nước và mô hình mẫu và đồng thời thêm một thành phần mới - phân tích rủi ro.

Quy trình phát triển phần mềm - mô hình xoắn ốc (The Boehm's spiral model)