jQuery

← Back to All Tags

Javascript

Cú pháp jQuery selector

Selector là một chuỗi ký tự cho phép chỉ định chính xác element trên tài liệu html. Gọi hàm $(<selector>) để jQuery trả về cho bạn một jQuery object. Object này chứa những hàm cung cấp bởi jQuery và mảng chứa DOM node tìm thấy bởi selector.

Javascript

Hướng dẫn viết game Flappy Bird bằng HTML5 - Phần 3

Ở phần 1 của bài viết này, chúng ta đã biết cách xây dựng Flappy Bird Clone đơn giản. Phần 2 đã bổ xung thêm một số hiện ứng và âm thanh. Trong phần cuối cùng của bài viết này, mình sẽ hướng dẫn các bạn thêm 1 số thành phần khác để hoàn chỉnh game của chúng ta. Bắt đầu nào!

Hướng dẫn viết game Flappy Bird bằng HTML5 - Phần 3

Javascript

[jQuery] Jquery Back Button - Tạo nút back bằng jQuery

Jquery Back Button làm việc giống như nút Back trên trình duyệt, nó sẽ chuyển bạn đến trang trước đó.