jQuery Selector

← Back to All Tags

Javascript

Cú pháp jQuery selector

Selector là một chuỗi ký tự cho phép chỉ định chính xác element trên tài liệu html. Gọi hàm $(<selector>) để jQuery trả về cho bạn một jQuery object. Object này chứa những hàm cung cấp bởi jQuery và mảng chứa DOM node tìm thấy bởi selector.