Git Workflow

Git

Git - Kĩ thuật chia branch, "Branch early, branch often"

Đây là một bài mình viết trên blog CodeDaily, nói về kĩ thuật chia branch, branch workflow.

Git - Kĩ thuật chia branch, "Branch early, branch often"