git commit

Git

Git - Chỉnh sửa git vừa commit

Một khi git đã được commit, bạn nhận ra bạn commit thiếu file, muốn chỉnh sửa lại commit message

Git - Chỉnh sửa git vừa commit