Design Patterns

Design Pattterns - hệ thống 23 mẫu Design Patterns

Hệ thống các mẫu design pattern hiện có 23 mẫu được định nghĩa trong cuốn Design patterns Elements of Reusable Object Oriented Software

Design Pattterns - hệ thống 23 mẫu Design Patterns

News

Design Patterns là gì?

Design patterns là các giải pháp đã được tối ưu hóa, được tái sử dụng cho các vấn đề lập trình mà chúng ta gặp phải hàng ngày. Nó là một khuôn mẫu đã được suy nghĩ, giải quyết trong tình huống cụ thể rồi.

Design Patterns là gì?