Talk

← Back to All Categories

Talk

Talk: Why docker?

Tuần rồi tôi có buổi Seminar về Docker tại ISLab UIT: First look về Docker, kiến trúc cơ bản, quy mô tình hình sử dụng, các ứng dụng và cách sử dụng, viết 1 Dockerfile đơn giản.

Talk: Why docker?

Talk

Seminar - Giới thiệu Apache Spark và PredictionIO

Hôm nay buổi seminar về Apache Spark và giới thiệu PredictionIO tại ISLab (ĐH Công nghệ thông tin, KP6 phường Linh Trung) đã thành công tốt đẹp.

Seminar - Giới thiệu Apache Spark và PredictionIO