Data

Data

Big Data - Explained in Less Than 2 Minutes - To Absolutely Anyone

There are some things that are so big that they have implications for everyone, whether we want them to or not. Big Data is one of those concepts, and is completely transforming the way we do business and is impacting most other parts of our lives.

Big Data - Explained in Less Than 2 Minutes - To Absolutely Anyone

Data

MongoDB - Cách thiết lập để App Server kết nối đến MongoDb Server

Thông thường, chúng ta thường thiết lập để Code và phần Database chung 1 server. Với những ứng dụng lớn để quản lý, chúng ta phải tách riêng biệt chúng trên nhiều server khác nhau. Bởi vì mặc định MongoDb không cho phép remote connections mà chỉ cho phép kết nối nội bộ. Mình sẽ hướng dẫn cách thiết lập sao cho từ App Server (server chứa code) kết nối được tới MongoDb Server (hoặc cụm MongoDb Server)

MongoDB - Cách thiết lập để App Server kết nối đến MongoDb Server

Data

Database - Tìm hiểu về CSDL Redis

Redis là 1 trong số các hệ quản trị cơ sở dữ liệu phát triển mang phong cách NoSQL. Redis là hệ thống lưu trữ key-value với rất nhiều tính năng và được sử dụng rộng rãi. Redis nổi bật bởi việc hỗ trợ nhiều cấu trúc dữ liệu cơ bản (hash, list, set, sorted set, string), đồng thời cho phép scripting bằng ngôn ngữ lua.

Database - Tìm hiểu về CSDL Redis

Data

DBMS - Tầm Quan Trọng Của Kiểu Dữ Liệu

Một bài viết từ Blog kĩ thuật máy tính

DBMS - Tầm Quan Trọng Của Kiểu Dữ Liệu