Cài đặt Apache Airflow với Docker Compose

Trong bài này mình sẽ hướng dẫn cách thiết lập môi trường develop Apache Airflow dưới local bằng Docker Compose.

TL;DR Source ví dụ của bài viết này: https://github.com/duyet/airflow-docker-compose

Airflow in Docker Compose

1. Cấu trúc project

Đầu tiên thiết lập cấu trúc project như dưới đây. Thư mục dags sẽ chứa các DAG python của Airflow.

.
├── dags
│   └── first_dag.py
├── Dockerfile
└── docker-compose.yaml

1.1 Dockerfile

Nội dung file Dockerfile:

FROM puckel/docker-airflow:1.10.4
COPY dags /usr/local/airflow/dags
# RUN pip install <packages> ...

Dockerfile ở đây mình kế thừa của tác giả Puckel, COPY thư mục dags vào Docker image. Có thể cài thêm các thư viện khác bằng lệnh Docker RUN <cmd>.

1.2 docker-compose.yaml

Nội dung file docker-compose.yaml:

version: '2.1'

services:
 postgres:
  image: postgres:9.6
  environment:
   - POSTGRES_USER=airflow
   - POSTGRES_PASSWORD=airflow
   - POSTGRES_DB=airflow
  volumes:
   - /tmp/postgres-data:/var/lib/postgresql/data

 webserver:
  build: .
  restart: always
  depends_on:
   - postgres
  environment:
   - LOAD_EX=n
   - EXECUTOR=Local
   - AIRFLOW__CORE__SQL_ALCHEMY_CONN=postgresql+psycopg2://airflow:airflow@postgres:5432/airflow
  volumes:
   - ./dags:/usr/local/airflow/dags
   - /tmp/airflow_logs:/root/airflow/logs
  ports:
   - '8080:8080'
  command: webserver
  healthcheck:
   test: ['CMD-SHELL', '[ -f /usr/local/airflow/airflow-webserver.pid ]']
   interval: 30s
   timeout: 30s
   retries: 3

 scheduler:
  build: .
  restart: always
  depends_on:
   - postgres
  environment:
   - LOAD_EX=n
   - EXECUTOR=Local
   - AIRFLOW__CORE__SQL_ALCHEMY_CONN=postgresql+psycopg2://airflow:airflow@postgres:5432/airflow
  volumes:
   - ./dags:/usr/local/airflow/dags
   - /tmp/airflow_logs:/root/airflow/logs
  command: scheduler

Docker compose mình thiết lập gồm các service:

 • Postgres
 • Airflow Webserver
 • Airflow Scheduler

Mount thư mục ./dags:/opt/airflow/dags để link thư mục dags với thư mục trong Docker instance.

Note: mount thư mục /root/airflow/logs để Webserver có thể đọc được logs từ Scheduler.

2. Chạy Docker compose

Tại thư mục project:

docker-compose up

Docker Compose Up - Terminal

Truy cập Airflow: http://localhost:8080

Airflow UI in Local

Từ bây giờ mình có thể viết và test các DAG bằng cách viết trong thư mục dags.

Chúc các bạn thành công.

Tham khảo

Data EngineerAirflow, Data, Data Engineer