Một nhà lý luận phê bình

PV: Anh nghĩ thế nào về tác phẩm B của nhà thơ F? 
"Theo trường phái XXX thì có thể nói nó có gì đó siêu hình và thi pháp không gian kỳ ảo" - Nhà phê bình
PV: Giá trị của nó nằm ở đâu? 
"Theo lý thuyết XXXX thì cái chỗ xuống dòng đậm chất nhân văn và tinh thần nhân đạo sâu sắc" - Nhà phê bình


Nhà thơ F

- PV: Bài thơ B của anh được đánh giá cao ở đoạn xuống dòng. Anh nghĩ sao?
- Nhà thơ: Đậu má, đoạn đấy bọn nhà xuất bản in lỗi.

Theo Tuổi trẻ

Related