Atom power-mode

Thấy cái này đang Trend trên Atom IDE, cho cảm giác thật là "Power-Mode" :v như này đây:

Cài đặt thông qua Atom package installer. Kích hoạt bằng tổ hợp Ctrl-Alt-O hoặc Command Panel > Activate Power Mode: Toggle

DevIDE, Share, Atom.io, Package Installer, Atom, Power mode