Tôi là Duyệt

Grunt - lỗi ENOSPC

Trường hợp lỗi trên Grunt khi listen file change để restart server.

Waiting...Fatal error: watch ENOSPC   

Khắc phục, tăng max_user_watches trên Linux:

npm dedupe

Hoặc

echo fs.inotify.max_user_watches=524288 | sudo tee -a /etc/sysctl.conf && sudo sysctl -p