Tôi là Duyệt

Linux - một số thủ thuật với trình soạn thảo vim

Vim (hoặc vi) là một trong những editor trên ternimal mạnh mẽ trên Linux. Sau đây là 1 vài thủ thuật hay khi sử dụng vim trên linux.

Các lệnh được sử dụng ở chế độ command mode, nếu ở chế độ edit thì bạn có thể chuyển sang chế độ này bằng cách nhấn phím: [esc]

Căn lề các cột dữ liệu

Lệnh

:%!column -t

Chọn theo cột / dòng

Ấn v và dùng phím di chuyển (jkhl) để chọn vùng text theo dòng Ấn Ctrl+v và dùng phím di chuyển (jkhl) để chọn vùng text theo cột

Di chuyển cả một cột

  • Chọn cả cột
  • Ấn Shift + → để dịch cột qua phải, Ấn Shift + ← để dịch cột qua trái.

Chèn 1 ký tự vào một cột

  • Chọn cả cột (dùng ctrl+v)
  • Shift + I
  • Nhập ký tự muốn chèn.
  • esc