PHP String Cut - Cắt, tách, phân tích chuỗi trong PHP

PHP String Cut, bạn có thể cắt, tách hoặc phân tích chuỗi hoặc load 1 page html rồi lọc lấy những thành phần cần thiết.

Class này mình tìm thấy trên PhpClasses của tác giả Schroetter Christian. Class có các chức năng sau:

 • Trích xuất 1 chuỗi nằm giữa 2 thành phần, ví dụ như tìm chuỗi nằm trong thẻ <p></p>
 • Trích xuất 1 chuỗi giữa 1 chuỗi bắt đầu và nhiều chuỗi kết thúc. .
 • Xóa 1 chuỗi giữa 2 tag.
 • ....

Download code class tại đây

<?php
  // function's list...
  // QuickDecoupe / QD
  // QuickDecoupeME
  // RemoveString
  // QuickDecoupeSingle / QDS
  // QDSTag
  // QuickDecoupeSingleME
  // QuickDecoupeFromBegin / QDBegin
  // QuickDecoupeToEnd / QDEnd

  include('./string.cut.class.php');

  $content = file_get_contents('./sample_content.txt');

  echo "\t" . 'Return ALL the string between \'<div>\' AND \'</div>\'' . "\n";
  $offset = 0;
  $sample_string_1 = CStringCut::QuickDecoupe($content, '<div>', '</div>', $offset); // same as CStringCut::QD(...)
  while($sample_string_1 !== false)
  {
    var_dump($sample_string_1);

    $sample_string_1 = CStringCut::QuickDecoupe($content, '<div>', '</div>', $offset); // same as CStringCut::QD(...)
  }
  echo '----------------------------------------------------------' . "\n";

  echo "\t" . 'Return the the string between \'<div>\' AND the third occurence of \'</div>\'\'$offset\'' . "\n";
  $offset = strpos($content, 'This is my title');
  $sample_string_2 = CStringCut::QuickDecoupeME($content, '<div class="class_1">', '</div>', $offset, 3);
  var_dump($sample_string_2);
  echo '----------------------------------------------------------' . "\n";

  echo "\t" . 'Remove all the string + the delimiter between \'<div>\' and \'</div>\'' . "\n";
  $store = $content;
  while(strpos($store, '<div>') !== false && strpos($store, '</div>') !== false)
  {
    $store = CStringCut::RemoveString($store, '<div>', '</div>', true);
  }
  var_dump($store);
  echo '----------------------------------------------------------' . "\n";

  echo "\t" . 'Return the string between \'<title>\' and \'</title>\'' . "\n";
  $title = CStringCut::QuickDecoupeSingle($content, '<title>', '</title>'); // same as CStringCut::QDS(...)
  var_dump($title);
  echo '----------------------------------------------------------' . "\n";

  echo "\t" . 'Return the string between \'<div class="class_1">\' and \'</div>\'' . "\n";
  $sample_string_3 = CStringCut::QDS($content, '<div class="class_1">', '</div>');
  var_dump($sample_string_3);
  echo '----------------------------------------------------------' . "\n";

  echo "\t" . 'Return the TAGS between \'<div class="class_1"\' and \'</div>\'' . "\n";
  $offset = 0;
  $sample_string_3 = CStringCut::QDSTag($content, '<div class="class_1">', '</div>', $offset);
  var_dump($sample_string_3);
  echo '----------------------------------------------------------' . "\n";

  echo "\t" . 'Return the TAGS between \'<div class="class_1"\' and \'</div>\' AND remove the remains of the initial tag' . "\n";
  $offset = 0;
  $sample_string_4 = CStringCut::QDSTag($content, '<div class="class_1">', '</div>', $offset, true);
  var_dump($sample_string_4);
  // can be iterat as QuickDecoupe(...)
  /*
    $offset = 0;
    $sample_string_4 = CStringCut::QDSTag($content, '<div class="class_1">', '</div>', $offset, true);
    while($sample_string_4 !== false)
    {
      var_dump($sample_string_4);

      $sample_string_4 = CStringCut::QDSTag($content, '<div class="class_1">', '</div>', $offset, true);
    }
  */
  echo '----------------------------------------------------------' . "\n";

  echo "\t" . 'Return the STRING between \'[\' and \']\'' . "\n";
  $offset = 0;
  $sample_string_5 = CStringCut::QDSTag($content, '[', ']', $offset, false, true);
  var_dump($sample_string_5);
  echo '----------------------------------------------------------' . "\n";

  echo "\t" . 'Return the the string between \'<div>\' AND the third occurence of \'</div>\'' . "\n";
  $sample_string_6 = CStringCut::QuickDecoupeSingleME($content, '<div class="class_1">', '</div>', 3);
  var_dump($sample_string_6);
  echo '----------------------------------------------------------' . "\n";

  echo "\t" . 'Return the the string between offset 0 AND \'<div class="class_1">\'' . "\n";
  $sample_string_7 = CStringCut::QuickDecoupeFromBegin($content, 0, '<div class="class_1">'); // same as CStringCut::QDBegin(...)
  var_dump($sample_string_7);
  echo '----------------------------------------------------------' . "\n";

  echo "\t" . 'Return the the string between \'<div class="class_1">\' (starting at offset $offset) AND the end of the string' . "\n";
  $offset = 0;
  $sample_string_8 = CStringCut::QuickDecoupeToEnd($content, '<script>', $offset); // same as CStringCut::QDEnd(...)
  var_dump($sample_string_8);
  echo '----------------------------------------------------------' . "\n";

?>

PHPTutorials, PHP