Tôi là Duyệt

[jQuery] Jquery Back Button - Tạo nút back bằng jQuery

Jquery Back Button làm việc giống như nút Back trên trình duyệt, nó sẽ chuyển bạn đến trang trước đó.

Bây giờ chúng ta sẽ thử viết nó trên jQuery để xem nó hoạt động như thế nào.

<button type="button" id="mybutton"></button>

<script>
  $(document).ready({
     $('#mybutton').click(function(){
       parent.history.back();
       return false;
     });
  })
</script>

Bạn có thể sử dụng nó cho mọi đối tượng như <p>, <a>, <div>, …

Chúc bạn thành công.