Tôi là Duyệt

Flv2mp3 PHP Class - Chuyển FLV thành MP3 bằng PHP

Với class Flv2mp3 bạn có thể dễ dàng chuyển đổi file video với định dạng flv thành file âm thanh mp3 một cách dễ dàng. Download class tại đây và sử dụng theo ví dụ bên dưới.

<?php 

// @exsample 
/* 
 * This file I have download from youtube.com with the url 
 * https://www.youtube.com/watch?v=P_gDz-Qlef0&feature=PlayList&p=E79725C3F709B278&playnext=1&index=1 
*/ 

try { 

// Path to the downloaded flv file 
(string) $file = "P_gDz-Qlef0.flv"; 

// Load the Flv2Mp3 class 
include_once( 'flv2mp3.class.php' ); 

// Create the $mp3 object 
$mp3 = new Flv2Mp3( array( 'delete' => False ) ); 

// Convert the flv file into mp3 
if ( $mp3->convert( $file ) ) { 
  if ( is_file( $mp3->getOutfile( $file ) ) ) { 
    $mp3->stream( $mp3->getOutfile( $file ) ); 
  } 
} 

// If you have set the parameter delete => Fale you have 
// to delete the converted file manually. 
if ( is_file( $mp3->getOutfile( $file ) ) ) { 
  echo $mp3->getOutfile( $file )." exist!"; 
} 

// You can also stream the mp3 with the convert method 
// if ( !$mp3->convert( $file, True ) ) { 
//    echo "Can't convert ".$file; 
// } 

} catch ( Exception $error ) { 

  echo "Error: <br/>\n"; 
  echo $error->getMessage()."<br/>\n"; 
  echo "Line: ".$error->getLine()." in ".$error->getFile()."<br/>\n"; 
  echo $error; 

} 

?> 

Chúc bạn thành công.