Tôi là Duyệt

Hướng dẫn viết game Flappy Bird bằng HTML5 - Phần 1

Flappy Bird của anh Đông Nguyễn hiện đang là 1 game khá hot tại thời điểm này, với top của 2 kho ứng dụng lớn nhất hiện nay. Nhưng do một số áp lực, Flappy Bird đã bị tháo khỏi 2 kho ứng dụng. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn 1 số bước cơ bản để viết được 1 game flappy bird đơn giản cho riêng mình chỉ với 65 dòng code Javascript trên thư viện Phaser Framework.

Bạn có thể test thử flappy bird siêu đơn giản tại đây.

Yêu cầu: bạn phải biết 1 số javascript cơ bản, bởi tut này viết trên HTML5 Canvas và Javascript. Phaser frameword bạn có thể tìm hiểu trên Google và mình sẽ có 1 bài hướng dẫn trong các bài viết sau.

Bước 1: Cài đặt

Bạn nên download template cơ bản này để sử dụng trong hướng dẫn này. Download về giải nén, bạn sẽ có:

 • phaser.min.js bản nén của Phaser Frameword v1.1.5
 • index.html, game sẽ chạy trên file này
 • main.js, nơi chúng ta sẽ code cho flappy bird
 • thư mục asssets/, chứa 1 số tài nguyên, mình đã để sẳn 2 file là bird.pngpipe.png

Đặt tất cả các file trên vào cùng 1 thư mục trong Web Server của bạn, bạn có thể upload lên hosting hoặc chạy local bằng XAMPP hoặc WAMPP.

Mở file index.html trên trình duyệt.

Mở file main.js bằng trình soạn thảo, như Notepad++, ở đây mình hay dùng Sublime Text.

Bạn sẽ thấy trong file main.js một khung cơ bản của game. Cái này mình sẽ nói ở 1 bài viết về Phaser Framework.

// Initialize Phaser, and creates a 400x490px game
var game = new Phaser.Game(400, 490, Phaser.AUTO, 'game_div');

// Creates a new 'main' state that will contain the game
var main_state = {

  preload: function() {
    // Function called first to load all the assets
  },

  create: function() {
    // Fuction called after 'preload' to setup the game  
  },

  update: function() {
    // Function called 60 times per second
  },
};

// Add and start the 'main' state to start the game
game.state.add('main', main_state); 
game.state.start('main'); 

Chúng ta sẽ sửa đổi hàm preload(), create()update() và thêm 1 số hàm khác để game có thể hoạt động.

Bước 2: Con trym

Rồi bắt đầu code thôi nào. Trong tut này thì con chim của chúng ta chỉ có thể nhảy nhảy bằng phím spacebar.

preload: function() { 
  // Change the background color of the game
  this.game.stage.backgroundColor = '#71c5cf';

  // Load the bird sprite
  this.game.load.image('bird', 'assets/bird.png');
},

create: function() { 
  // Display the bird on the screen
  this.bird = this.game.add.sprite(100, 245, 'bird');

  // Add gravity to the bird to make it fall
  this.bird.body.gravity.y = 1000; 

  // Call the 'jump' function when the spacekey is hit
  var space_key = this.game.input.keyboard.addKey(Phaser.Keyboard.SPACEBAR);
  space_key.onDown.add(this.jump, this);  
},

update: function() { 
  // If the bird is out of the world (too high or too low), call the 'restart_game' function
  if (this.bird.inWorld == false)
    this.restart_game();
},
 • Bắt đầu là hàm preload(), hàm preload sẽ cho chúng ta load hình ảnh khi trang được load, và sẽ gán cho nó 1 cái nickname
 • Tiếp theo là hàm create(), khởi tạo game. this.game.add.sprite(100, 245, 'bird'); sẽ thêm hình con chim tại tọa độ (x, y) = (100, 245)
 • this.bird.body.gravity.y = 1000; sẽ làm cho chú chim của chúng ta rơi xuống theo trục y
 • space_key.onDown.add(this.jump, this); khi nhấn thanh spacebar sẽ chạy hàm jump() làm cho chú chim nhảy lên. Chúng ta viết tiếp hàm jump() và hàm restart_game() bên dưới.
// Make the bird jump
jump: function() { 
  // Add a vertical velocity to the bird
  this.bird.body.velocity.y = -350;
},

// Restart the game
restart_game: function() { 
  // Start the 'main' state, which restarts the game
  this.game.state.start('main');
},

Chúng ta save file main.js lại, nhấn F5 file index.html trên trình duyệt và bạn đã thấy con chim của chúng ta. Nhấn spacebar để nó nhảy nhảy.

Bước 3: Những cái ống nước khó chịu

Flappy Bird là phải có ống nước, vì thế chúng ta thêm hình ảnh những cái ống nước trong hàm preload()

this.game.load.image('pipe', 'assets/pipe.png'); 

Sau đó, tạo 1 group các cái ống nước trong hàm create()

this.pipes = game.add.group();  
this.pipes.createMultiple(20, 'pipe');

Bây giờ chúng ta sẽ tạo thêm 1 hàm mới, để có thể tạo các ống nước lần lượt xuất hiện trên màn hình. Nó trượt từ phải qua trái, nếu chú chim chạm vào ống nước thì game over, còn nếu k chạm thì các ống nước khi di chuyển đến biên trái sẽ bị ẩn đi.

add_one_pipe: function(x, y) { 
  // Get the first dead pipe of our group
  var pipe = this.pipes.getFirstDead();

  // Set the new position of the pipe
  pipe.reset(x, y);

  // Add velocity to the pipe to make it move left
  pipe.body.velocity.x = -200;

  // Kill the pipe when it's no longer visible
  pipe.outOfBoundsKill = true;
},

Hàm trên thì chỉ hiện ra 1 ống nước, nhưg chúng ta cần phải có 6 ống trên 1 hàng (6 khối) và 1 khối trống ở giữa (cái khe ấy) Vì thế:

add_row_of_pipes: function() { 
  var hole = Math.floor(Math.random()*5)+1;

  for (var i = 0; i < 8; i++)
    if (i != hole && i != hole +1)
      this.add_one_pipe(400, i*60+10); 
},

Dĩ nhiên là những cái ống nước này sẽ chuyển động từ phải qua trái, cứ mỗi 1.5s sẽ xuất hiện thêm 1 ống nước. Vì thế chúng ta thêm dòng sau vào cuối hàm create()

this.timer = this.game.time.events.loop(1500, this.add_row_of_pipes, this);

Cuối cùng chúng ta thêm dòng này vào dòng đầu tiên của hàm restart_game() để dừng thời gian khi khởi động lại game.

this.game.time.events.remove(this.timer);

Nào bây giờ bạn có thể F5 là xem thử rồi đó, nó vẫn chưa hoàn thiện nhưng dần dần đang giống game thật rồi haha.

Bước 4: Điểm số và khi chim không chui được vào khe =]]

Điều cuối cùng là điểm trong game khi chim chạm vào cột.

Chúng ta thêm những dòng sau vào hàm create() để hiển thị số điểm ở góc trên bên trái.

this.score = 0;  
var style = { font: "30px Arial", fill: "#ffffff" }; 
this.label_score = this.game.add.text(20, 20, "0", style);

Đặt 2 dòng sau và hàm add_row_of_pipes() để tăng 1 điểm mỗi khi xuất hiện thêm 1 cột mới.

this.score += 1; 

this.label_score.content = this.score;

Thêm dòng sau vào hàm update() để gọi hàm restart_game() mỗi khi chim chạm vào cột.

this.game.physics.overlap(this.bird, this.pipes, this.restart_game, null, this);

Và xin chúc mừng, bạn đã hoàn thành game Flappy bird trên HTML5 (siêu siêu thô). Bạn có thể download mã nguồn của bài viết này tại đây

Kì tiếp theo?

Chim đã bay, đã có thể chui vào khe.. Nhưng trông nó thật chán. Ở bài viết tiếp theo, mình sẽ hướng dẫn có bạn thêm âm thanh, hiệu ứng, menu, … Đón chờ next chap nhé. Chúc các bạn thành công.